Марказлашган молия бухгалтерия хизматида харажатларни назорат қилишни такомиллаштириш

Банк-молия академияси тингловчиси

Бердиев У.А.

Жахон амалиётида бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўйича умумқабул килинган нормалар халкаро стандартлар билан белгиланган. Давлат молиясини бошқаришни ислох, этиш жараёнида бюджет ташкилотларида бухгалтерия хособи ва хисоботи фаолиятини ушбу нормаларга мувофиклаштиришга алохида эътибор каратилмокда.

Марказлашган бухгалтериянинг вазифа ва функциялари х,исобланади: туман шахар халк; таълими бўлими ва марказлашган бухгалтерия томонидан хизмат курсатиладиган муассасалар штат жадвалларини ва харажатлар  сметаларини бюджетдан ажратиладиган маблағлар доирасида ва амалдаги конун хужжатларига мувофик; шакллантириш, ва тасдикдаш учун халк; таълими бўлими мудирига киритиш хамда руйхатдан утказиш учун худудий молия органига такдим килиш; бюджетдан тапщари маблаглар буйича даромадлар ва харажатлар сметасини шакллантириш, тасдшугаш; штат жадваллари ва харажатлар сметаларини, шунингдек даромадлар ва харажатлар сметаларини автоматлаштирилган УзАСБО дастурига хар бир ташкилот кесимида киритиш, электрон жамлаш; харажатлар сметаларида назарда тутилган бюджетдан ажратиладиган маблагларни, шунингдекбюджетдан танщари маблағларни мулжалланган максадга мувофик тасарруф этиш; бюджетдан ажратиладиган маблаглар доирасида товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалар тузиш, хар бир муассасанинг эх,тиёжи (талаби) дан келиб чикиб, харажатлар сметасида кузда тутилган маблаглар доирасида товар (иш, хизмат)лар харидини амалга ошириш; бюджетдан ажратиладиган ва бюджетдан танщари маблағлар доирасида кабул килинган юридик ва молиявий мажбуриятларни ижросини таъминлаш максадида газначилик бўлинмаларига рўйхатдан ўтказиш учун киритиш; тасдикланган харажатлар сметаларига бюджет тўғрисидаги конун хужжатларида белгиланган тартибда ўзгартиришлар киритиш.

1-расм. Туман(шахар) халк, мактабгача таълим бўлимларининг марказлаштирилган бухгалтерия хизматлари ташкилий тузилмаси.

 

Хар бир лавозим буйича аник иш таксимоти бўлиши лозим. Йил бошида бош хисобчи томонидан иш режаси ва иш таксимоти бўлиши лозим. Бунинг натижасида иш самарадорлиги ортади хамда в акт масаласи буйича муаммо булмайди. Бугунги кунда иш жараёнида купгина камчиликларни кўриб бориш билан бирга уларни туғрилаб бориш бузйича кўрсатмалар хам берилиб борилмокда. Бош хисобчи томонидан умумий назорат ва бошқарув амалга оширилади хамда мониторинг килиш оркали ўз иш фаолияти давомида ўзига хулоса килиш оркали таклиф ва тавсиялар бериб боради. Иш давомида хар кандай узилиш ва муаммоларни биргаликда хамда хамжихатлик билан хал килиш асосий вазифаси хисобланади. Бу борада узининг назарий билими ва амалий тажрибаси оркали тугри карор кабули килади. Шу уринда киладиган барча ишларини режалаштириб бориши ва режа асосида ишлаши яхши сабара беради.

Бир вақтни ўзида, молия органининг талабига асосан алоҳида ташкилотлар бўйича текшириш ва танишиб чиқиш учун, кейинчалик 92 молия органи қайтариб берадиган харажатлар сметасига иловалар ва ҳисоб-китоблар тақдим этилади. Харажатлар сметасини тасдиқлаш Ўзбекистон Республикаси Президентининг, Қорқалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг ёки тегишли вилоятлар, шаҳарлар, туманлар Халқ депутатлари кенгашлари сессияларининг бюджет ҳақидаги қарори қабул қилинган кундан бошлаб икки ҳафта муддат ичида (агар бошқа муддат белгиланмаган бўлса) ва тегишли бюджетларда турувчи ташкилотлар учун харажатлар таснифи моддалари бўйича бўлинган ҳолда амалга оширилади ҳамда сметаларни тасдиқлаган ташкилот раҳбари (ёки раҳбар ўринбосари) имзоси билан, тасдиқланган куни кўрсатилган ҳолда, шунингдек ушбу ташкилотнинг муҳри сметанинг барча нусхаларига босилиб, бир пайтнинг ўзида харажатлар сметаси бўйича умумий суммасини юқори ўнг бурчагида штатдаги ходимларнинг меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасининг умумий суммасини ажратиб кўрсатган ҳолда расмийлаштирилади. Харажатлар сметаларида бюджет маблағларини йил чораклари (ойлари) бўйича тақсимоти тегишли бюджетларнинг даромадлари ва харажатлари чораклар (ойлар) бўйича тақсимотини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак.

Ташкилотларнинг харажатлар сметалари, шунингдек марказлашган харажатлар сметалари тасдиқлангандан сўнг чораклар (ойлар) кесимидаги харажатларни йиллик умумлашмаси бюджет таснифининг бўлимлари, кичик бўлимлари, боблари ва иқтисодий таснифи бўйича чоракларга (ойларга) бўлинган ҳолда аниқланади ва тегишли молия органига тақдим этилади. Шу билан бир вақтда сетлар, контингентлар ва штатлар бўйича умумлаштирилган кўрсаткичлар тақдим этилади. Умумий сметалар тасдиқлангандан сўнг марказлашган бухгалтериялар бу сметалар бўйича молиялаштириладиган ташкилотларга қуйидагиларни хабар қиладилар: штатлар ва ташкилот ходимлари иш ҳақи ставкалари ҳақидаги маълумотлар; ташкилотларнинг хўжалик эҳтиёжларига режалаштирилаётган йилда ажратиладиган ёқилғи миқдори, электроэнергия ва сув бўйича натурал кўрсаткичлар; 93 бюджет маблағлари доирасида сотиб олишга мўлжалланган инвентарлар ва асбоб-ускуналар рўйхати; капитал ва жорий таъмирлаш бўйича асосий ишлар рўйхати; ҳокимиятларнинг тегишли молия бошқармалари ва бўлимлари томонидан, юқори молия органлари билан келишилган ҳолда белгиланган ташкилотларга хабар бериладиган кўрсаткичлар ва шакллари рўйхати.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

  1. Мехмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия хисоби:

назария ва амалиёт — Т.: “Iqtisod va moliya”. 2016. 136 b

  1. Вахобов А., Срожиддинова 3. Узбекистон Республикаси Давлат

бюджета. — Т.: Молия, 2001. — 174 б.

  1. Срожиддинова 3. Узбекистон Республикаси Бюджет тизими. — Т.:

infoCOM.UZ, 2010. — 436 б.

  1. Управление государственными финансами Республики Узбекистан.

Учебное пособие А.Н.Ли Ташкент-2016 г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *